Hoppa till innehåll

Finns det säkrare alternativ?

EU:s kemikalielagstiftning främjar ersättningen av de farligaste kemikalierna med sådana som är säkrare. Du kan också påverka användningen av säkrare alternativ eller, om ersättning inte är möjlig, reducering av din exponering för de skadliga ämnena.

Ämnen som orsakar cancer, mutationer eller reproduktionstoxiner kallas ”ämnen som inger mycket stora betänkligheter” (SVHC). SVHC-ämnen kan ingå i en förteckning som kallas kandidatförteckningen. Därifrån kan de flyttas till tillståndsförteckningen, vilket betyder att de kan släppas ut på marknaden endast för specifikt tillåtna användningsområden. Om ämnet du använder på arbetsplatsen ingår i kandidat- eller tillståndsförteckningen, betyder det att ämnet förr eller senare troligen måste bytas ut mot ett säkrare alternativ. 

Ett intressant exempel för arbetstagare är MDA (4,4'-diaminodifenylmetan). Det används som härdningsmedel i polymerer och som härdare i epoxihartser och bindemedel, med hög exponering för arbetstagare, särskilt i mindre företag. Trots att det finns i tillståndsförteckningen, har ingen tillverkare eller användare ansökt om tillstånd för användning inom tidsfristen, vilket betyder att det för de identifierade användningsområdena har varit borttaget från marknaden efter 21 augusti 2014.

Antalet ämnen i kandidatförteckningen växer. Den uppdateras två gånger om året. Din arbetsgivare ska känna till om något ämne som du hanterar ingår i denna förteckning. Detta gäller ämnet när det är ensamt, i en blandning, eller i en produkt, och skapar ytterligare skyldigheter för din arbetsgivare.

Hur kontrolleras då ämnen som inger betänkligheter?

Tillstånd

Tillstånd ersätter progressivt ämnen som inger mycket stora betänkligheter med lämpliga alternativ så snart nya alternativ tas fram som är tekniskt och ekonomiskt möjliga. Det är en tillfällig åtgärd för att säkerställa att ämnen som inger mycket stora betänkligheter kontrolleras tillräckligt tills de ersätts av säkrare alternativ.

Begränsning

Tillverkning, placering på marknaden eller användning av farliga ämnen kan också begränsas. Begränsningar under Reach antas när risker är oacceptabla och det behövs en EU-omfattande åtgärd för att skydda oss eller miljön. Begränsningar gäller t.ex. för asbest, bly i målarfärg och kvicksilver i mätinstrument.

Förordningen om biocidprodukter

Målet med biocidförordningen är att utesluta ämnen som t.ex. är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska. Den främjar också ersättningen av biocidprodukter som innehåller ämnen som skulle kunna orsaka exempelvis astma eller andra luftvägsproblem. Dessa produkter godkänns inte utan ersätts med säkrare alternativ.

Fråga din arbetsgivare

Om du söker i våra kemikaliedatabaser och märker att en kemikalie som används på din arbetsplats är föremål för en lagstiftningsåtgärd, bör du uppmana din arbetsgivare att eliminera behovet av denna kemikalie eller att överväga att ersätta den med ett säkrare alternativ. Detta förbättrar säkerheten på din arbetsplats och kan vara till fördel för verksamheten.

Ta en titt på ersättningsportalen om du vill ha idéer som kan hjälpa dig att hitta säkrare alternativ.


Route: .live2