Skip to Content

Комбинирани ефекти на химикалите

Химическите вещества са навсякъде около нас, но какво става с нашето здраве или околната среда, когато се комбинират ефектите на отделните вещества?

Химията е основна част от живота и нашето съществуване. В последно време, заедно с технологичното развитие и еволюцията, сме изложени на въздействието на все по-големи количества от произведени от хората химикали и естествени химически вещества от различни източници като храни, вода, лекарства, въздух, козметика, продукти за здравеопазване, дрехи и други потребителски продукти. И не само ние сме изложени на тях, а и околната среда и дивата природа.

Комбинираните ефекти на химикалите се срещат в три различни ситуации:

  1. Продуктът, който използваме, може да бъде смес от различни химикали — излагайки нас и околната среда на въздействието на всички тях едновременно.
  2. Можем да бъдем изложени на въздействието на едно химично вещество, идващо от различни източници. Това може да доведе до по-голяма експозиция във времето за нас и за околната среда.
  3. Различни химикали от различни източници, изпускани по различно време и от различни места, могат да изложат нас или околната среда на тяхното въздействие. В някои случаи експозицията на различни химикали може да доведе до въздействия, които са по-тежки, отколкото при експозиция на отделните химикали.

Опасностите и рисковете от химикалите понастоящем се оценяват за всяко отделно вещество. ЕС ограничава количеството разрешени химикали в продуктите, които купуваме, въздуха, който дишаме, и в нашата храна и вода. Все още съществуват опасения, че анализът на отделните химикали не осигурява достатъчна сигурност и че по-систематично трябва да се обърне внимание на комбинацията от въздействия на химикалите.

Засега няма внедрена система на равнище ЕС за оценка на комбинацията от въздействията и рисковете от химикалите. Направени са разработки в тази област и учените търсят начини, по които групи от химикали, на чието въздействието ние и околната среда сме силно изложени, да могат да бъдат подложени на комбинирана оценка на риска. Много е трудно, ако не и невъзможно, да се тестват всички смеси, като се използват стандартни експерименти. Необходимо е да се използват стратегии за по-добро изпитване и използване на модерни алтернативни методи за изпитване, като се използват изчислителни модели и методи, без участие на животни.

Европейската комисия работи за идентифициране на смеси, които трябва да бъдат оценени като приоритетни, не за всяко вещество поотделно, а като цяло и в комбинация с други смеси. Учените и регулаторните органи също намират нови начини за запълване на пропуските в информацията, за да се разберат по-добре смесите, на които сме изложени.

ECHA следва разработките в тази област и работи с индустрията, академичните среди и международните организации, за да анализира необходимостта от комбинирана оценка на опасностите и риска от химикалите на европейския пазар, а когато се установи необходимост, ECHA действа и по отношение на рисковете от комбинираните въздействия. Последвайте връзките по-долу, за да видите примери за тези действия.

Повече информация


Route: .live1