Skip to Content

Глифозат

Глифозатът е едно от най-широко използваните активни вещества в пестицидите за предотвратяване на растежа на нежелана растителност около засадени култури или за премахване на растения или части от растения. Тези вещества често се наричат „хербициди“ или „унищожители на плевели“.

Глифозатът се използва в земеделието и градинарството за борба с плевели преди засаждането. Когато се отглеждат генетично модифицирани растения с устойчивост към глифозат, веществото се използва и след засаждане за премахване на плевели, израснали между културите. Тази практика  обаче  не се прилага в Европейския съюз.

Какво прави ЕСНА във връзка с глифозата?

ЕСНА управлява законодателството относно класификацията и етикетирането на вещества и смеси. В законодателството е регламентиран начинът, по който веществата се оценяват и етикетират въз основа на опасните свойства, които може да имат — например отрови, запалими вещества, корозивни вещества и пр.

За някои вещества, например пестицидите, решение за класификацията може да се вземе на равнището на ЕС и то да е приложимо на цялата територия на Европа. На практика това означава, че е задължително да се постави съответното етикетиране, което да предупреждава потребителите за всеки продукт, съдържащ това вещество.

Федералният институт на Германия за безопасност и здраве на работното място (BAuA) предложи глифозатът да има допълнителна хармонизирана класификация за специфична токсичност за определени органи след повтаряща се експозиция (в допълнение към съществуващите хармонизирани класификации). Както е предвидено от законодателството относно CLP, ЕСНА покани заинтересованите страни да коментират това предложение в рамките на общественoто допитване, което приключи на 18 юли 2016 г.

Повече информация

 

 


Route: .live2