Skip to Content

Glifozāts

Glifozāts ir viena no visplašāk izmantotajām aktīvajām vielām, ko lieto pesticīdos, lai novērstu nevēlamu augu augšanu ap kultūraugu stādījumiem vai iznīcinātu augus vai augu daļas. Šīs vielas bieži tiek dēvētas par “herbicīdiem” vai “nezāļu iznīcinātājiem”.

Glifozātu lieto lauksaimniecībā un dārzkopībā, lai pirms sēšanas apkarotu nezāles. Ja audzē ģenētiski modificētus augus, kas ir izturīgi pret glifozātu, šo vielu lieto arī pēc sēšanas, lai iznīcinātu starp kultūraugiem augošas nezāles. Taču Eiropas Savienībā šādu praksi neizmanto.

Ko ECHA dara attiecībā uz glifozātu?

ECHA pārvaldībā ir tiesību akti par vielu un maisījumu klasificēšanu un marķēšanu. Ar šiem tiesību aktiem reglamentē vielu novērtēšanu un marķēšanu, pamatojoties uz to bīstamajām īpašībām, piemēram, indes, uzliesmojošas vielas, kodīgas vielas utt.

Attiecībā uz dažām vielām, piemēram, pesticīdiem, lēmumu par klasifikāciju var pieņemt ES līmenī un to piemēro visā Eiropā. Praksē tas nozīmē, ka katrs produkts, kas satur konkrēto vielu, ir attiecīgi jāmarķē, lai brīdinātu patērētājus.

Vācijas Federālais darba drošības un veselības aizsardzības institūts (BAuA) ierosināja glifozātam noteikt papildu harmonizētu klasifikāciju toksiskai ietekmei uz konkrētu mērķorgānu pēc atkārtotas iedarbības (papildus esošajām harmonizētajām klasifikācijām). Saskaņā ar CLP regulu ECHA aicināja iesaistītās puses iesniegt komentārus par šo priekšlikumu sabiedriskajā apspriešanā, kas noslēdzās 2016. gada 18. jūlijā.

Plašāka informācija

 

 


Route: .live1