One third of chemical products labelled incorrectly - Chemicals In Our Life

Eén op de drie chemische producten is niet correct geëtiketteerd

Uit een EU-handhavingsproject is naar voren gekomen dat één op de drie geïnspecteerde mengsels, zoals was- en schoonmaakproducten, niet correct zijn geëtiketteerd. Bij de inspecties is tevens gebleken dat de buitenverpakking van tal van vloeibare wasmiddelen niet bestand was tegen herhaaldelijk gebruik.

Wanneer u een was- of reinigingsproduct gebruikt, zoals een verfafbijtmiddel, een coating of al is het maar een luchtverfrisser, heeft u met een mengsel van verschillende chemische stoffen te maken. Opdat u weet hoe u veilig gebruik kunt maken van dergelijke producten, zijn bedrijven die ze produceren en verkopen verplicht om informatie over veilig gebruik aan te brengen op de verpakking.

In het kader van een EU-handhavingsproject, waaraan inspecteurs uit heel Europa hebben deelgenomen, is onderzocht of die informatie voor gevaarlijke mengsels correct en volledig is. In totaal werden 3 391 mengsels gecontroleerd en 1 620 verschillende bedrijven in 29 landen geïnspecteerd.

Maar liefst een derde van de geïnspecteerde mengsels was niet naar behoren geëtiketteerd, aangezien de consumenteninformatie over veilig gebruik ontoereikend was.

In het kader van het handhavingsproject hebben de inspecteurs ook gecontroleerd of aan de vereisten inzake de verpakking en etikettering van capsules met vloeibare wasmiddelen was voldaan. Uit tests is gebleken dat de buitenverpakking in 22 % van de gevallen niet meer naar behoren werkte na bij gebruik herhaaldelijk te zijn geopend en gesloten.

Ondernemingen zijn verplicht mengsels in te delen zodat de consument eventuele gevaren, zoals gevaren voor de gezondheid of het milieu, kan onderkennen. 17 % van de onderzochte mengsels was niet correct ingedeeld, wat ertoe kan leiden dat het etiket onjuiste informatie bevat over de gevaren die van het product kunnen uitgaan. De indeling is bijzonder belangrijk voor bepaalde stoffen die ernstige gevolgen kunnen hebben, bijvoorbeeld omdat zij kankerverwekkend zijn of schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid of het DNA. Bij 9 % van de in het project onderzochte stoffen was de vereiste geharmoniseerde indeling en etikettering niet in acht genomen.

Let altijd op het etiket en de gevareninformatie op de producten die u koopt. De EU ziet toe op de naleving van de voor bedrijven geldende vereisten om ervoor te zorgen dat u op de informatie kunt vertrouwen en met een veilig gevoel gebruik kunt maken van producten die gevaarlijke mengsels bevatten, zoals schoonmaakmiddelen.