Veiligheidsmaatregelen en blootstelling - Chemicals In Our Life

Veiligheidsmaatregelen en blootstelling

Veiligheidsinformatiebladen en blootstellingsscenario's moeten u helpen chemische stoffen veilig te hanteren en uzelf te beschermen. Leveranciers van gevaarlijke chemische stoffen die op de werkplek worden gebruikt moeten deze veiligheidsinformatie verstrekken. U kunt deze informatie bij uw werkgever verkrijgen.

Een veiligheidsinformatieblad bevat informatie over een chemische stof of mengsel. Het bevat informatie, voornamelijk voor werkgevers, over de gevaren voor mens en milieu, en advies over een veilig gebruik op het werk.

Veiligheidsinformatiebladen helpen werknemers de nodige maatregelen te nemen om hun gezondheid en veiligheid op de werkplek en het milieu te beschermen. Er staat bijvoorbeeld informatie in over een veilige opslag, hantering en verwijdering. Het veiligheidsinformatieblad moet met name werkgevers in staat stellen na te gaan of er gevaarlijke chemische stoffen op de werkplek aanwezig zijn en de eventuele risico’s voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te beoordelen.

Voor gevaarlijke stoffen die in grote hoeveelheden worden geproduceerd moeten veiligheidsinformatiebladen worden uitgebreid met nog meer informatie over een veilig gebruik ervan. Voor mengsels, zoals verf en oplosmiddelen, kan de informatie vermeld staan in de hoofdtekst van het veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidsinformatie voor stoffen is te vinden in blootstellingsscenario's die als bijlage bij de veiligheidsinformatiebladen zijn gevoegd. Blootstellingsscenario's zijn documenten die de voorwaarden beschrijven voor het hanteren van gevaarlijke stoffen zonder dat dit onaanvaardbare risico's oplevert. Het zijn dus aanwijzingen voor een veilig gebruik.

Hoe zit het met maximale blootstellingsniveaus?

De beheersing van blootstelling aan chemische stoffen in verschillende werkomstandigheden is belangrijk om ervoor te zorgen dat u veilig kunt werken, zelfs als u gevaarlijke chemische stoffen hanteert.

De wetgeving van de Europese Unie over chemische stoffen beschrijft onder meer aanbevolen maximumwaarden voor blootstelling aan chemische stoffen. Dit zijn concentratieniveaus waaronder een chemische stof niet schadelijk is voor onze gezondheid. Deze ‘afgeleide doses zonder effect’ (derived no-effect levels - DNEL's) komen van uw leveranciers. Voor biociden worden ‘aanvaardbare blootstellingsniveaus’ (acceptable exposure levels - AEL's) gebruikt.

De informatie en het praktische advies in veiligheidsinformatiebladen en blootstellingsscenario’s zijn van essentieel belang om veiligheidsmaatregelen vast te stellen en om de blootstelling goed onder de afgeleide doses zonder effect te houden.

Uw werkgever moet al deze informatie controleren en verifiëren of er passende maatregelen en veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om risico's te vermijden. Zo wordt de blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek beheerst. Zorg ervoor dat u en andere werknemers in uw bedrijf de maatregelen in de uitgebreide veiligheidsinformatiebladen begrijpen en toepassen. Zo niet, dan kunt u uw werkgever om training vragen.