Przejdź do komentarzy

Połączone działania chemikaliów

Substancje chemiczne otaczają nas ze wszystkich stron, ale co dzieje się z naszym zdrowiem lub środowiskiem kiedy działania pojedynczych substancji się połączą?

Chemia to podstawowa część naszego życia i istnienia. Ostatnio w związku z rozwojem i ewolucją technologiczną jesteśmy narażeni na coraz większe ilości syntetycznych i naturalnych substancji chemicznych z różnych źródeł, takich jak żywność, woda, leki, powietrze, kosmetyki, produkty do ochrony zdrowia, ubrania i inne produkty konsumenckie. Jesteśmy na nie narażeni nie tylko my, ale także środowisko i dzika przyroda.

Połączone działania chemikaliów występują w trzech różnych sytuacjach:

  1. Produkt, którego używamy może być mieszaniną różnych substancji chemicznych - co naraża nas i środowisko na jednoczesne działanie wszystkich tych substancji.
  2. Możemy być narażeni na jedną substancję chemiczną pochodzącą z różnych źródeł. Może to spowodować większe narażenie w czasie dla nas i dla środowiska.
  3. Różne chemikalia z różnych źródeł uwalniane w różnym czasie i z różnych miejsc mogą powodować narażenie dla nas lub środowiska. W niektórych przypadkach narażenie na działanie różnych chemikaliów może wywoływać efekty poważniejsze niż narażenie na działanie pojedynczych chemikaliów.

Obecnie oceniane są zagrożenia i ryzyko dla poszczególnych substancji. UE ogranicza dozwoloną ilość substancji w kupowanych przez nas produktach, w powietrzu, które wdychamy oraz w żywności i wodzie. Wciąż istnieją obawy, że analiza poszczególnych substancji chemicznych nie zapewnia wystarczającego bezpieczeństwa i że należy zająć się w sposób bardziej uporządkowany połączonymi działaniami chemikaliów.

Obecnie nie ma obowiązującego w całej UE systemu do oceny połączonych działań chemikaliów i związanego z nimi ryzyka. W tym obszarze dokonano pewnego postępu i naukowcy poszukują sposobów oceny połączonego ryzyka dla grup chemikaliów, na które my i środowisko jesteśmy w dużym stopniu narażeni. Badanie wszystkich mieszanin z wykorzystaniem standardowych eksperymentów jest bardzo trudne lub nawet niemożliwe. Trzeba użyć lepszych strategii badawczych i skorzystać z nowoczesnych alternatywnych metod badań z wykorzystaniem modelowania obliczeniowego, bez badań na zwierzętach.

Komisja Europejska pracuje nad zidentyfikowaniem mieszanin, które należy poddać ocenie w pierwszej kolejności, nie pod względem poszczególnych substancji, ale jako całość oraz w połączeniu z innymi mieszaninami. Naukowcy i organy nadzoru odkrywają także nowe sposoby uzupełniania luk informacyjnych w celu lepszego poznania mieszanin, na których działanie jesteśmy narażeni.

ECHA uważnie śledzi postępy w tym obszarze i współpracuje z przemysłem, uczelniami i międzynarodowymi organizacjami w celu analizowania konieczności oceny połączonych zagrożeń i ryzyka dla chemikaliów na rynku europejskim, a po stwierdzeniu takiej konieczności ECHA prowadzi także działania dotyczące ryzyka związanego z połączonymi efektami substancji. Poniżej znajdują się odniesienia do przykładowych działań

Dowiedz się więcej


Route: .live2