Bisfenol A - Chemicals In Our Life

Bisfenol A

Bisfenol A (BPA) je na trhu od 60. rokov minulého storočia. Používa sa v širokej škále spotrebného tovaru, ako sú plastové fľaše a pokladničné bloky. Vzhľadom na nebezpečné vlastnosti bisfenolu A bolo jeho použitie v EÚ v niekoľkých výrobkoch obmedzené.

Bisfenol A možno nájsť v mnohých druhoch bežného spotrebného tovaru, ako je riad na opakované použitie, plastové fľaše, športové potreby, CD a DVD nosiče. Epoxidová živica obsahujúca bisfenol A sa používa ako náter na vnútornú stranu vodovodných potrubí a vnútra plechoviek a konzerv, aby sa predĺžila ich životnosť a zabránilo sa prenosu kovovej príchute na potraviny a nápoje. Bisfenol A sa používa napríklad aj ako farebná vývojka v termopapieri, vďaka ktorej sa atrament stane viditeľný. Možno ho nájsť aj v pokladničných blokoch z obchodov a cestovných a parkovacích lístkoch.

Prečo a ako sa bisfenol A kontroluje?

Bisfenol A je v EÚ klasifikovaný ako látka s toxickými účinkami na reprodukčnú schopnosť. Všetci výrobcovia, dovozcovia alebo dodávatelia musia do 1. marca 2018 klasifikovať a označiť výrobky obsahujúce bisfenol A ako látky poškodzujúce reprodukciu. Tak môžu byť podniky lepšie informované o potenciálnych nebezpečných účinkoch a spôsobe ochrany pracovníkov.

Bisfenol A je na zozname kandidátskych látok na autorizáciu podľa nariadenia REACH, pretože poškodzuje reprodukciu a svojimi vlastnosťami narúša endokrinný systém. Pokiaľ ide o všetky látky uvedené na zozname kandidátskych látok, spotrebitelia majú právo opýtať sa dodávateľov všetkých týchto výrobkov, či obsahujú bisfenol A v koncentrácii vyššej ako 0,1 %. Ak toto právo využijú, dodávateľ musí poskytnúť tieto informácie do 45 dní od podania žiadosti spolu s dostatočnými informáciami, aby spotrebitelia mohli výrobok bezpečne používať.

Aby sa zabránilo nahradeniu bisfenolu A inými látkami, ktoré môžu spôsobiť podobné problémy, orgány posudzujú vlastnosti a použitia podobných látok, ako je bisfenol S, a mohli by sa rozhodnúť, že v budúcnosti budú kontrolovať aj tieto látky.

Obmedzené používanie v termopapieri

Od roku 2016 je v EÚ bisfenol A v termopapieri obmedzený. Zákaz nadobudne účinnosť v roku 2020, aby podniky mali čas na vyradenie látky a nájdenie bezpečnejšej alternatívy. Preto budú musieť výrobcovia papiera nahradiť bisfenol A inými farebnými vývojkami. Očakáva sa, že obmedzenie bisfenolu A v termopapieri prinesie mnoho výhod pre pracujúcich, ktorí pri svojej každodennej práci manipulujú s výrobkami obsahujúcimi termopapier, napríklad predajný personál v obchodoch či predavači cestovných a iných lístkov. Obmedzené použitie v materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami

Použitie bisfenolu A je od 1. júna 2011 zakázané v dojčenských fľašiach v celej EÚ. V EÚ možno bisfenol A používať v materiáloch v kontakte s potravinami, pričom je stanovené maximálne povolené množstvo, ktoré sa môže z materiálu uvoľňovať. Niektoré členské štáty okrem toho zaviedli ďalšie obmedzenia v súvislosti s výrobkami obsahujúcimi bisfenol A. V Belgicku, vo Švédsku a v Dánsku je zakázaný aj v ostatných materiáloch, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami určenými pre dojčatá a deti do troch rokov. Francúzsko zakázalo bisfenol A vo všetkých obaloch potravín, nádobách a kuchynských potrebách.

Limitné hodnoty v hračkách

V súčasnosti existuje v EÚ limitná hodnota množstva bisfenolu A, ktoré sa môže uvoľňovať z hračiek pre deti mladšie ako tri roky a hračiek, ktoré sú určené na vkladanie do úst. Táto limitná hodnota je stanovená tak, aby sa zabezpečilo, že hračky sú bezpečné a nevystavujú deti nebezpečným úrovniam látky.

Ďalšie informácie