Preskoč na obsah

Glyfozát

Glyfozát je jednou z najčastejšie používaných aktívnych látok v pesticídoch na zabránenie rastu nežiaducich rastlín okolo zasadených plodín alebo na ničenie rastlín alebo ich častí. Tieto látky sú bežne známe ako herbicídy alebo prípravky na ničenie buriny.

Glyfozát sa používa v poľnohospodárstve a záhradníctve na boj proti burine pred sejbou. Pri pestovaní geneticky modifikovaných rastlín odolných proti glyfozátu sa táto látka používa aj po sejbe na ničenie buriny medzi plodinami. Toto sa však nedeje v Európskej únii.

Čo robí ECHA v súvislosti s glyfozátom?

ECHA spravuje právne predpisy o klasifikácii a označovaní látok a zmesí. Týmito právnymi predpismi sa upravuje spôsob, akým sa látky posudzujú a označujú na základe nebezpečných vlastností, ktoré môžu mať, napr. sa považujú za jedy, horľavé látky, žieravé látky a podobne.

V prípade vybraných látok, medzi ktoré patria aj pesticídy, sa môže na úrovni EÚ prijať rozhodnutie o klasifikácii, ktoré sa uplatňuje v celej Európe. V praxi to znamená, že každý výrobok, ktorý obsahuje danú látku, bude musieť mať príslušné výstražné upozornenie pre spotrebiteľov.

Nemecký spolkový inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BAuA) navrhol, aby bol glyfozát v rámci ďalšej harmonizovanej klasifikácie označený za toxický pre špecifický cieľový orgán po opakovanej expozícii (ako doplnok k už existujúcim harmonizovaným klasifikáciám). V súlade s nariadením CLP vyzvala agentúra príslušné zainteresované strany, aby sa k tomuto návrhu vyjadrili v rámci verejnej konzultácie, ktorá sa skončila 18. júla 2016.

Ďalšie informácie

 

 


Route: .live2