Hoppa till innehåll

Vem är ansvarig?

Arbetsgivare, leverantörer, myndigheter och medlemsstater har alla en roll att spela när det gäller att säkerställa att din arbetsplats är säker när det gäller farorna med skadliga kemikalier. Om du känner till vilka dessa ansvarsområden är och var du kan hitta mer information, hjälper det dig att förstå dina rättigheter som arbetstagare.

Säker användning av kemikalier på din arbetsplats är väsentlig – exponering för farliga kemikalier orsakar upp till 30 procent av bekräftade yrkessjukdomar och tiotusentals dödsfall som skulle kunna förebyggas i hela Europa varje år.

Enligt lag i alla EU-länder är du berättigad till att få svar på dessa viktiga frågor:

 • Vilka faror finns det med de kemikalier och produkter som jag hanterar?
 • Hur kan jag använda dem på ett säkert sätt?

Dessa legala krav gäller likvärdigt för alla företag oavsett om de tillverkar, importerar eller använder kemikalier.

I enlighet med europeisk lagstiftning måste arbetsgivare vidta specifika åtgärder för att kontrollera risken för arbetstagare med farliga ämnen.

 • Där det är möjligt, eliminera användningen av ett skadligt ämne genom att ändra processen eller produkten i vilken ämnet används.
 • Om eliminering inte är möjlig, ersätta det skadliga ämnet med ett som är ofarligt eller mindre farligt.
 • Om en fara inte kan elimineras, sätta in kontrollåtgärder som har som mål att skydda alla. Enligt lag ska du lita till personlig skyddsutrustning endast som en sista utväg, när exponering är omöjlig att undvika.
 • För ett antal farliga ämnen finns det yrkeshygieniska gränsvärden som måste respekteras.

Arbetsgivare har ansvar för att informera sina anställda om säkerhet på arbetsplatsen. Informationen som lämnas ska vara tillförlitlig, heltäckande och lättåtkomlig. Anställda ska kunna ta reda på sakfrågor inklusive,

 • resultaten av deras arbetsgivares riskbedömning,
 • farorna de exponeras för och hur de kan påverkas,
 • vad de måste göra för att skydda sig själva och andra,
 • hur man kontrollerar och upptäcker när något inte stämmer,
 • vem de ska rapportera eventuella problem till,
 • resultaten av en exponeringskontroll eller hälsoövervakning,
 • förebyggande åtgärder som ska vidtas i fall av underhållsarbete,
 • förstahjälpen och nödfallsåtgärder.

Din säkerhet på arbetet börjar med dig. Tala med din arbetsgivare eller ditt skyddsombud. Använd vår webbplats som informationskälla.

Leverantörer

För farliga ämnen måste leverantörer tillhandahålla säkerhetsdatablad och märka produkter med relevant säkerhetsinformation. Din arbetsgivare måste använda denna information för att införa riskhanteringsåtgärder som säkerställer att du använder kemikalier på ett säkert sätt på din arbetsplats.

EU-myndigheter

EU-förordningarna om kemikalier, t.ex. Reach (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier), CLP (förordningen om klassificering, märkning och förpackning), och BPR (förordningen om biocidprodukter), innehåller mekanismer som ska skydda arbetstagare från exponering för farliga ämnen.

Enligt Reach måste tillverkare och importörer samla och vidarebefordra information om egenskaperna hos deras kemikalier så att användare kan hantera dem säkert. Industrin måste också följa skyddsåtgärder som krävs för ämnen som inger mycket stora betänkligheter.

EU:s ramdirektiv om arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet infördes 1989 och garanterar minimikrav för hälsa och säkerhet i hela Europa.

Förordningen om klassificering och märkning kräver att faror ska meddelas tydligt till arbetstagare och konsumenter i EU. Industrin måste identifiera egenskaperna hos sina kemikalier (ämnen eller blandningar) som kan vara skadliga för oss eller miljön. De måste klassificera dem i enlighet med de identifierade farorna.

Farliga kemikalier måste märkas på ett lämpligt sätt så att användare, oavsett om de är arbetstagare eller konsumenter, tydligt kan förstå deras effekter och fatta välgrundade beslut om produkterna de köper och använder.

Enligt förordningen om biocidprodukter måste leverantörer av aktiva biocidämnen lämna information om ämnet. Alla biocidprodukter måste godkännas av Echa eller en nationell myndighet innan de släpps ut på marknaden. De aktiva ämnena som ingår i den biocidprodukten måste redan vara godkända.

Dessutom finns det flera andra lagar som reglerar säkerhet på arbetsplatsen.

Medlemsstater

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna spelar en central roll när det gäller att garantera en säker kemikalieanvändning.

De har ett nära samarbete med Echa och Europeiska kommissionen. Nationella myndigheter utvärderar registrerade ämnen och är nära involverade i antagandet av Echas utvärderingsbeslut. Medlemsstater kan föreslå restriktioner för kemikalier om riskerna med dem måste hanteras på EU-nivå. De kan även föreslå att ämnen ska identifieras som potentiella ämnen som inger mycket stora betänkligheter. Medlemsstaterna utvärderar också ansökningar som gäller biocider.

De nationella verkställande myndigheterna ansvarar för att se till att företag följer kemikalielagstiftningen.

Läs mer


Route: .live1