Skip to Content

Повече информация за внесените продукти:

Законодателството на ЕС цели по-безопасно използване на химикали и в продуктите, които купувате на пазара на ЕС. Налице са системи за гарантиране на безопасността на продуктите, както и за проследяване и изтегляне на опасни вещества.

В законодателството на ЕС са заложени високи стандарти за безопасност. Целта на Директивата за общата безопасност на продуктите е да се гарантира, че в ЕС се продават само безопасни продукти. Фирмите трябва да внасят и продават само продукти, които са безопасни, и трябва да информират потребителите за всички рискове, свързани с продуктите, които предлагат. Освен това те трябва да се уверят, че опасните продукти могат да бъдат проследени, така че да могат бъдат премахнати, за да се избегнат рискове за потребителите. Ето защо, ако купувате продукти, които не са произведени в ЕС, но са внесени от други страни, те трябва да отговарят на същите стандарти за безопасност на химичното вещество. За това отговаря вносителят на продуктите в ЕС.

Съгласно Регламента REACH фирмите, които внасят продукти в Европа, трябва да знаят дали техните продукти съдържат вещества, пораждащи сериозно безпокойство над определено ниво, и са задължени да предават тази информация на търговците на дребно и на потребителите при поискване. Вносителите също така трябва да знаят дали техните продукти съдържат химикали, които са били ограничени в Европа — например,  оловото в бижутата.

Властите могат да използват ограничения по REACH за справяне с опасни продукти. Те могат например да ограничат или забранят употребата на химикал — самостоятелно или в конкретни продукти.

Идентифициране и отстраняване на опасни продукти от пазара на ЕС

Ако мониторингът сочи, че даден продукт на пазара може да бъде опасен, съществуват системи за решаване на проблема и за неговото отстраняване.  

Изключителна отговорност на националните органи в държавите членки е да проверяват дали продуктите на пазара са безопасни и да налагат санкции, когато това е необходимо. Те си сътрудничат тясно с митниците относно защитата на потребителите от опасни внесени продукти, идващи от държави извън ЕС.

За да подкрепи този процес Европейската комисия поддържа система за безопасност, наречена Система за бързо предупреждение (Rapid Alert System), която позволява бърз обмен на информация между държавите в ЕС относно опасни нехранителни продукти, които представляват риск за здравето и безопасността на потребителите.

Когато органите в държава членка идентифицират опасен продукт, продуктът може да бъде изтеглен и органът ще информира Европейската комисия. След това Комисията ще информира останалата част от ЕС и ще публикува предупреждение за потребителите, ако продуктът вече е на пазара. Ако продуктът е открит на границата, вносът ще бъде спрян. Ако продуктът се внася от държави извън ЕС, например от Китай, ще бъдат информирани китайските органи.

ECHA публикува някои от тези продукти на нашите социални медийни канали. Ако искате да видите пълния отчет от системата Rapid Alert, последвайте връзката по-долу. 

Повече информация


Route: .live2