Skip to Content

Kaitske ennast

Töötajana saate teha ja ka peate tegema paljut, et kaitsta ohtlike kemikaalide käitlemisel ennast ja teisi. Järgige ohutuse tagamise põhimõtteid.

Töökohal kasutatavad kemikaalid võivad ohustada teid ja teisi. Aurud või vedelikud võivad valel käsitlemisel lekkida ning põhjustada näiteks mürgistust või hingamisprobleeme. Samuti võivad teatud kemikaalid põhjustada vähki, kahjustada loodet või viljakust.

Siin on kontrollnimekiri, mis aitab töötada ohutult.

 • Küsige ohtlike kemikaalide käsitsemise kohta regulaarset teavet ja koolitusi.
 • Lugege iga käideldava kemikaali ohutuskaarti, sealhulgas kemikaali ohtude kohta, ning veenduge, et olete sellest aru saanud.
 • Teadke, kuidas käsitseda kemikaale nõuetekohaselt, et vältida kokkupuudet.
 • Mitte kunagi ei tohi jätta lahtist tuld järelevalveta.
 • Käsitsege kemikaale ettevaatlikult.
 • Siduge pikad juuksed kinni ja ärge kandke avaraid rõivaid.
 • Kandke asjakohaseid jalatseid ja eemaldage ehted.
 • Kasutage alati kaitseprille või kaitsekindaid ja muid asjakohaseid isikukaitsevahendeid.
 • Täitke hügieeninõudeid.
 • Kõrvaldage jäätmed nõuetekohaselt.
 • Teatage õnnetustest otsekohe vahetule ülemusele.

Need põhimõtted ja vajalik teave võivad oleneda töökohast. Kahtluse korral pöörduge alati vahetu ülemuse poole. Töökoha ohutuse lisateavet ja praktilisi nõuandeid saab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuurist.


Route: .live1