Hoe zit het met veiligere alternatieven? - Chemicals In Our Life

Hoe zit het met veiligere alternatieven?

De wetgeving van de Europese Unie over chemische stoffen bevordert de vervanging van de gevaarlijkste chemische stoffen door veiligere stoffen. U kunt ook een bijdrage leveren om veiligere alternatieven te gebruiken of, als vervanging niet mogelijk is, uw blootstelling aan de schadelijke stoffen te verminderen.

Stoffen die kanker of mutaties veroorzaken of stoffen die giftig zijn voor de voortplanting worden ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (substances of very high concern - SVHC’s) genoemd. SVHC's kunnen worden opgenomen in een lijst van stoffen die voor verplichte autorisatie in aanmerking komen. Vandaaruit kunnen ze worden opgenomen in de autorisatielijst, wat betekent dat ze alleen in de handel kunnen worden gebracht voor specifieke toegelaten vormen van gebruik. Als de stof die u op de werkplek gebruikt op een van deze twee lijsten staat, betekent dit dat deze waarschijnlijk vroeg of laat moet worden vervangen door een veiliger alternatief. 

Een interessant voorbeeld voor werknemers is MDA (4,4'- diaminodifenylmethaan). Deze stof wordt gebruikt als hardingsmiddel in polymeren en verharder in epoxyharsen en kleefstoffen, met vooral in kleinere bedrijven hoge blootstelling van werknemers. Hoewel de stof op de autorisatielijst staat, heeft geen enkele fabrikant of gebruiker binnen de uiterste datum voor het gebruik ervan een aanvraag voor toelating ingediend, wat betekent dat de stof voor de desbetreffende vormen van gebruik na 21 augustus 2014 uit de handel is genomen.

Het aantal stoffen op de lijst van stoffen die voor autorisatie in aanmerking komen neemt toe. Tweemaal per jaar wordt de lijst bijgewerkt. Uw werkgever moet weten of stoffen waarmee u werkt op deze lijst voorkomen. Dit geldt voor de stof als zodanig, in een mengsel of in een voorwerp en brengt extra verplichtingen voor uw werkgever met zich mee.

Hoe gaat de beheersing van zorgwekkende stoffen in zijn werk?

Autorisatie

Door autorisatie worden zeer zorgwekkende stoffen geleidelijk vervangen door geschikte alternatieven zodra er nieuwe opties komen die technisch en economisch haalbaar zijn. Het is een tijdelijke maatregel om ervoor te zorgen dat goed wordt omgegaan met zeer zorgwekkende stoffen tot ze door veiligere alternatieven worden vervangen.

Beperking

Gevaarlijke stoffen kunnen ook worden beperkt met betrekking tot hun vervaardiging, het in de handel brengen ervan of hun gebruik. Beperkingen krachtens REACH worden ingesteld als er sprake is van onaanvaardbare risico's en EU-brede maatregelen nodig zijn om ons of het milieu te beschermen. Er gelden bijvoorbeeld beperkingen voor asbest, lood in verf en kwik in meetinstrumenten.

Biocidenverordening

De Biocidenverordening heeft tot doel stoffen uit te sluiten die bijvoorbeeld kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting zijn. De verordening bevordert ook de vervanging van biociden die stoffen bevatten die bijvoorbeeld astma of andere ademhalingsproblemen veroorzaken. Deze middelen worden niet toegelaten en worden vervangen door veiligere alternatieven.

Doe navraag bij uw werkgever

Als u bij het doorzoeken van onze databases met chemische stoffen constateert dat er voor een chemische stof die op uw werkplek wordt gebruikt regelgeving van kracht is, dring er dan bij uw werkgever op aan deze niet langer te gebruiken of te overwegen haar te vervangen door een veiliger alternatief. Dit verbetert de veiligheid op uw werk en kan gunstig zijn voor uw bedrijf.

Kijk op het portaal ‘Vervanging’ voor ideeën die u kunnen helpen bij het vinden van veiligere alternatieven.