Przejdź do komentarzy

Czy istnieją bezpieczniejsze rozwiązania alternatywne?

W unijnych przepisach dotyczących chemikaliów zachęca się do zastępowania chemikaliów stwarzających największe zagrożenie bezpieczniejszymi substancjami chemicznymi. I ty możesz mieć wpływ na stosowanie bezpieczniejszych substancji alternatywnych lub – jeżeli zastąpienie nie jest możliwe – zmniejszenie narażenia na substancje szkodliwe.

Substancje, które powodują raka, mutacje lub działają szkodliwie na rozrodczość, określa się jako „substancje wzbudzające szczególnie duże obawy” (SVHC). Substancje SVHC mogą zostać umieszczone na liście zwanej listą kandydacką. Z tej listy mogą zostać przeniesione na listę substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń, co oznacza, że można je wprowadzać do obrotu tylko do konkretnych zastosowań objętych zezwoleniem. Jeżeli substancja stosowana w miejscu pracy jest wymieniona na liście kandydackiej lub na liście substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń, oznacza to, że prawdopodobnie prędzej czy później wystąpi konieczność zastąpienia jej bezpieczniejszą substancją alternatywną. 

Przykładową substancją interesującą dla pracowników jest MDA (4,4'- diaminodifenylometan). Substancja ta, stosowana jako środek utwardzający w polimerach oraz utwardzacz w żywicach epoksydowych i klejach, powoduje wysokie narażenie pracowników, zwłaszcza w mniejszych przedsiębiorstwach. Jest wymieniona na liście substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń, ale żaden producent ani użytkownik nie złożył w wyznaczonym terminie wniosku o zezwolenie na jej stosowanie, co oznacza, że została usunięta z rynku po dniu 21 sierpnia 2014 r. w odniesieniu do zidentyfikowanych zastosowań.

Wzrasta liczba substancji wymienionych na liście kandydackiej. Listę aktualizuje się dwa razy w roku. Pracodawca powinien wiedzieć, czy substancje, które stosują jego pracownicy, są wymienione na tej liście. Wymóg ten ma zastosowanie do substancji w jej postaci własnej, jako składnika mieszaniny lub w wyrobie i nakłada na pracodawcę dodatkowe obowiązki.

Jak kontroluje się substancje potencjalnie niebezpieczne?

Zezwolenie

System zezwoleń sprawia, że substancje wzbudzające szczególnie duże obawy są stopniowo zastępowane przez odpowiednie substancje alternatywne, gdy tylko jest to wykonalne technicznie i opłacalne ekonomicznie. To tymczasowy środek, którego celem jest zagwarantowanie właściwej kontroli substancji wzbudzających szczególnie duże obawy do czasu zastąpienia ich bezpieczniejszymi substancjami alternatywnymi.

Ograniczenie

Substancje stwarzające zagrożenie mogą ponadto podlegać ograniczeniom w odniesieniu do ich produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania. Ograniczenia zgodnie z rozporządzeniem REACH przyjmuje się, gdy zagrożenia są niemożliwe do zaakceptowania i ochrona ludzi lub środowiska wymaga ogólnounijnego działania. Ograniczenia mają zastosowanie np. do azbestu, ołowiu w farbach i rtęci w urządzeniach pomiarowych.

Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych

Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych ma na celu wykluczenie substancji, które są np. rakotwórcze, mutagenne lub działają szkodliwie na rozrodczość. Zachęca się w nim także do zastępowania produktów biobójczych zawierających substancje, które mogą powodować np. astmę lub inne problemy z oddychaniem. Na produkty te nie będzie udzielane zezwolenie i zostaną zastąpione przez bezpieczniejsze substancje alternatywne.

Zapytaj pracodawcę

Jeżeli podczas przeszukiwania naszych baz danych obejmujących chemikalia zauważysz, że substancja chemiczna stosowana w twoim miejscu pracy jest objęta działaniem regulacyjnym, zmobilizuj swojego pracodawcę, by wyeliminował konieczność jej stosowania lub rozważył zastąpienie jej bezpieczniejszą substancją alternatywną. Przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa pracy i może okazać się korzystne dla przedsiębiorstwa.

Odwiedź portal, który ma na celu wspieranie operacji zastępowania, w poszukiwaniu pomysłów pomocnych w znalezieniu bezpieczniejszych substancji alternatywnych.


Route: .live1