Hoppa till innehåll

Effekter på vattenlevande organismer

Vi begränsar utsläppen, men många kemikalier som används idag hamnar ändå i vår miljö och i sjöar, floder och hav. De flesta kemikalier orsakar ingen skada, men det är föga överraskande att kemikalier som är skadliga för människan även kan vara skadliga för miljön och för de djur som lever i vattenekosystem.

Här i Europa tar de flesta rent vatten, ren luft och en natur fri från föroreningar för något självklart. Verkligheten är dock att farliga kemikalier kan släppas ut i naturen om de inte begränsas på rätt sätt. Dessa giftiga ämnen kan skada fiskar och andra djur och få långvariga ekologiska effekter.

Vad gör EU?

Förutom att kräva att ämnen ska klassificeras som farliga och märkas så att konsumenter och arbetstagare kan använda dem på ett säkert sätt, vidtar EU starkare åtgärder där riskerna är oacceptabelt höga.

Ett exempel är epoxipropylneodekanoat (EPDA) som används i målarfärger, fernissor, bindemedel och byggnadsmaterial. Det används främst på arbetsplatser men kan också finnas i olika beläggningsmaterial för konsumentbruk, till exempel träfernissa och målarfärg.

Baserat på evidensen vet vi numera att det är giftigt för vattenlevande organismer, misstänks orsaka genetiska defekter hos barn och även kan orsaka allergiska hudreaktioner.

EPDA har därför klassificerats som ett mutagent ämne, dvs. ett ämne som kan skada våra gener. När ett ämne är så farligt måste företag som tillverkar, importerar eller använder det följa stränga regler för att skydda miljön och arbetstagarna. Det finns till exempel stränga regler för förpackningen till EPDA, som klart måste visa vilka risker som finns med ämnet. Med mer information kan arbetsgivare och anställda bättre skydda sig själva och minimera skadorna på miljön, inklusive vattenlevande organismer, när de hanterar ämnet.

Skydd för djur och växter i ytvatten

Ett annat konkret exempel är nonylfenoletoxylater (NPE). De är ämnen som används i vissa textilier och utgör en miljörisk, särskilt för vattenlevande arter som finns i ytvatten. De släpps ut i miljön under tvätt av textilier. NPE:er används i kläder men även i olika typer av accessoarer, inredningstextilier, fibrer, garn, vävar och stickade plagg.

På grund av skadan för miljön är ämnesgruppen begränsad enligt Reach och får inte släppas ut på marknaden över ett visst tröskelvärde efter den 3 februari 2021 i textilier som kan förväntas bli tvättade i vatten.

Miljövänliga alternativ

Att skydda vår miljö från föroreningar är en av de viktigaste anledningarna till att Reachförordningen finns. En av Echas och Reachförordningens främsta uppgifter är att uppmana kemibranschen att använda ämnen på ett kontrollerat sätt och att byta ut farliga ämnen mot mindre farliga.

Organiska lösningsmedel används i vardagliga produkter som målarfärg och däck. Tyvärr kan de också påverka miljön och människors hälsa. Ett företag har använt sig av reglerna om undantag för forskning och utveckling som finns i Reach och forskat om miljövänliga alternativ till de traditionella organiska lösningsmedlen.

Denna forskning har lett fram till nya ämnen som försvinner snabbare från vattnet och sannolikt även är biologiskt nedbrytbara. Dessa nya och mer miljövänliga alternativ säljs till företag som vill minska sin påverkan på naturen.

I Europa har vi dessutom ett ramdirektiv för vatten som samlar all miljölagstiftning och säkerställer att vi har ett tydligt mål – rent vatten. Om du är intresserad kan du läsa mer om lagstiftningen genom att klicka på länken nedan.

Läs mer


Route: .live2